Statut „Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów”

STATUT „POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GREENKEEPERÓW”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie zrzesza osoby zawodowo zajmujące się pielęgnacją zieleni, zwane greenkeeperami.

3. Stowarzyszenie może się posługiwać skrótem nazwy Stowarzyszenia w brzmieniu PSG.

 

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nidzica.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr. 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci godła, flagi, barw na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. lub wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1. Stworzenie i rozwój branży zawodowej w zakresie pielęgnacji pól golfowych oraz boisk piłkarskich i lekkoatletycznych.

2. Skonsolidowanie podmiotów zajmujących się pielęgnacją pól golfowych oraz boisk piłkarskich i lekkoatletycznych w celu ułatwienia identyfikacji branży na rynku.

3. Wypracowanie wysokich, wspólnych dla branży standardów.

4. Promowanie zasad uczciwej konkurencji w branży.

5. Upowszechnianie nowych technologii i wiedzy wśród Członków.

6. Promowanie Członków Stowarzyszenia jako profesjonalnej, spełniającej najwyższe wymagania grupy branżowej.

7. Prowadzenie działalności lobbingowej w celu nieograniczonego rozwoju branży.

8. Udzielanie pomocy początkującym greenkeeperom.

9. Ułatwienie wymiany doświadczeń wśród Członków poprzez organizację konferencji, szkoleń, pokazów, turniejów itp.

10. Stworzenie systemu edukacji greenkeeperów.

11. Współpraca z Polskim Związkiem Golfa i PGA Polska oraz PZPN, Ekstraklasa S.A. w zakresie promocji golfa oraz piłki nożnej jako czynnej formy spędzania wolnego czasu.

12. Tworzenie świadomości w branży golfowej oraz piłki nożnej o roli greenkeeperów w profesjonalnym zarządzaniu polami golfowymi oraz stadionami z naturalną nawierzchnią trawiastą.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Popularyzację wiedzy na temat pielęgnacji pól golfowych oraz boisk piłkarskich.

2. Prace badawcze, działania prezentacyjne i promocyjne.

3. Prace publikacyjne o tematyce branżowej.

4. Organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów, prelekcji, konferencji, targów, turniejów oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych.

5. Wymianę doświadczeń.

6. Współpracę z władzami, instytucjami i innymi organizacjami zainteresowanymi celami i działalnością Stowarzyszenia.

7. Działania promujące Stowarzyszenie.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

Stowarzyszenie posiada następujące formy członkostwa:

1. Członkostwo Zwyczajne

2. Członkostwo Wspierające

3. Członkostwo Honorowe.

 

§ 11

 

1) Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca Statut Stowarzyszenia, spełniająca jeden z poniższych warunków:

a) posiada wykształcenie minimum średnie rolnicze, ogrodnicze oraz posiada co najmniej roczny udokumentowany czas pracy na polu golfowym lub boisku piłkarskim, lekkoatletycznym z naturalną nawierzchnią trawiastą jako konserwator lub zarządca takiego obiektu.

b) nie posiada wykształcenia kierunkowego ale posiada co najmniej 3 letni udokumentowany czas pracy na polu golfowym lub boisku piłkarskim, lekkoatletycznym z naturalną nawierzchnią trawiastą jako konserwator lub zarządca takiego obiektu.

c) nie spełnia warunków wymienionych w pkt. a) i b) jednak ich spełnienie nastąpi w okresie 1 roku od dnia przystąpienia

2) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, akceptująca Statut i aktywnie wspierająca działania Stowarzyszania w postaci pomocy merytorycznej, finansowej i rzeczowej. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela

3) Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia

4) Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w poczet Członków Stowarzyszenia Zarząd w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji

5) Nadanie godności Członka Honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

6) Członkiem Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec pod warunkiem, że pracuje w Polsce.

 

§ 12

 

Członek Zwyczajny ma prawo:

 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

2. brania udziału w zebraniach Członków i Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz decydowania o jego sprawach w granicach i sposób określony Statutem oraz zgodnie z regulaminem tych zebrań.

3. Uczestniczenia w odczytach, konferencjach, sympozjach, targach, turniejach, wyjazdach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

5. Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia stosownie do postanowień obowiązujących regulaminów.

6. Noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia

7. Korzystania z innych uprawnień określonych regulaminami i uchwałami Zarządu

 

Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:

 

1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia

2. godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbałości o jego dobre imię

3. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

4. przestrzegania kodeksu etyki Członków Stowarzyszania

5. regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków

 

§ 13

 

1. Członek Wspierający i Honorowy mają prawa określone w §12 pkt. 2-7

2. Członek Wspierający i Honorowy ma prawo do brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszania.

3. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

4. Członek Honorowy jest zobowiązany do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał powziętych przez Władze Stowarzyszenia przy czym zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

 

Podstawą przyjęcia na Członka Zwyczajnego i Wspierającego jest:

 

1. pisemna deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu

2. uiszczenie opłat związanych z przystąpieniem i zobowiązanie do systematycznego opłacania składek w wysokości ustalonej przez władze Stowarzyszenia

3. uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia

 

§ 15

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich do dnia zgłoszenia wystąpienia i innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia

2. śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego

3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu, działania na jego szkodę, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki.

5. wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych

6. w przypadku określonym w § 15 pkt. 1, 2, 3,4 oraz 5 o wykreśleniu z listy Członków orzeka Zarząd, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykreśleniu podając przyczyny decyzji i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

7. Do osób, którym odmówiono Członkostwa stosuje się zasady określone w ust. 6.

8. Postanowień niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio wobec członków honorowych, przy czym decyzje, o których mowa w pktach 1-5 podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział IV

Struktura i organizacja

 

§ 16

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna;

4. Sąd Koleżeński.

 

§ 17

 

1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić te funkcje nie dłużej niż przez 2 kadencje

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają, jeśli Statut nie stanowi inaczej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu Stowarzyszenia. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 18

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze uchwały tego organu spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów, zaś w przypadku ich braku, spośród innych członków Stowarzyszenia. Liczba nowych osób we władzach nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni i z głosem doradczym Członkowie Wspierający i Honorowi

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

5. Walne Zebranie Członków jest ważne w pierwszym terminie przy obecności niemniej niż połowy Członków Zwyczajnych, zaś w drugim terminie bez względu na ilość obecnych Członków.

 

§ 20

 

1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na umotywowane żądanie co najmniej 25% Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

1. Określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia

2. Uchwalenie Statutu i jego zmian

3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia

4. Uchwalenie budżetu

5. Wybór i powołanie wybieralnych władz Stowarzyszenia oraz ich odwołanie

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

8. Uchwalenie na wniosek Zarządu wysokości składek oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze

10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i uchwał Zarządu

11. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji

12. Podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady

13. Podejmowaniu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

14. Nadawanie i pozbawianie Członkostwa Honorowego.

 

ZARZĄD

 

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków

2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

6. Zarząd do prowadzenia spraw stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

 

§ 23

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków, ponosząc przed nim pełną odpowiedzialność.

 

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

2. Zarząd może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

 

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 

1. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

2. określenie szczegółowych kierunków działania

3. przygotowanie budżetu i preliminarzy

4. przygotowanie sprawozdania Zarządu

5. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań

6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

7. Podejmowanie uchwał w sprawach Członkowskich, z wyjątkiem uchwał dotyczących członków honorowych

8. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej

9. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

10. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do prowadzenia kontroli nad jego działalnością

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza

 

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalności finansowej

2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu

4. zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie.

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

7. Kontrola opłacania składek i wpisowego

 

§ 28

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

§ 29

W przypadkach określonych w § 27 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


SĄD KOLEŻEŃSKI

 

§ 30

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpoznawania przypadków naruszenia przez Członków Stowarzyszenia zasad etyki i reguł postępowania przyjętych w środowisku greenkeeperów. Do kompetencji Sądu nie należą sprawy z e skarg i wniosków na działalność władz Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński jest wybierany w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków spośród Członków Zwyczajnych cieszących się nieskazitelną opinią.

3. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3-5 osób nie będących członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w składzie 3 osobowym.

5. Sąd zbiera się na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W razie potrzeby Sąd wysłuchuje informacji osób zainteresowanych. W każdym przypadku wysłuchanie obwinionego jest obowiązkowe.

6. Z przesłuchania sporządza się protokół podpisywany przez osoby uczestniczące w przesłuchaniu.

7. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia.

8. Stronom Sądu przysługuje prawo do odwołania od orzeczenia Sądu do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 31

Sąd koleżeński może wymierzyć kary:

1. Upomnienia, nagany

2. Zawieszenia w prawach Członka na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne i prawne.

2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 33

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 

1. opłaty wpisowe i składki członkowskie

2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia

3. dotacje

4. darowizny, zapisy i spadki

5. korzyści z ofiarności publicznej

6. wpływy z działalności statutowej.

 

§ 34

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 35

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia

3. W sprawach dotyczących rozwiązanie i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 79/2001r. Poz. 855)

 

Rozdział VII
Przepisy Przejściowe

 

§ 36

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje.

Kontakt z PSG

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów
13-100 Nidzica; ul. Kopernika 3/8

 

Prezes Zarządu

Tomasz Klimza ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

tel. 663 303 347, 

 

Vice-Prezes

Bartosz BychowskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

tel. 512 130 280

 

Sekretarz

Piotr Janusz; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 661 296 796

 

deere elkner barenbrug hein
bonita polger prograss perrot
perfetto sibelco logo betkowski logo 2

Patronat medialny

logo-bis topgolf