Statut „Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów”

STATUT „POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GREENKEEPERÓW”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie zrzesza osoby zawodowo zajmujące się pielęgnacją zieleni, zwane greenkeeperami.

3. Stowarzyszenie może się posługiwać skrótem nazwy Stowarzyszenia w brzmieniu PSG.

 

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nidzica.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr. 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci godła, flagi, barw na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. lub wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1. Stworzenie i rozwój branży zawodowej w zakresie pielęgnacji pól golfowych oraz boisk piłkarskich i lekkoatletycznych.

2. Skonsolidowanie podmiotów zajmujących się pielęgnacją pól golfowych oraz boisk piłkarskich i lekkoatletycznych w celu ułatwienia identyfikacji branży na rynku.

3. Wypracowanie wysokich, wspólnych dla branży standardów.

4. Promowanie zasad uczciwej konkurencji w branży.

5. Upowszechnianie nowych technologii i wiedzy wśród Członków.

6. Promowanie Członków Stowarzyszenia jako profesjonalnej, spełniającej najwyższe wymagania grupy branżowej.

7. Prowadzenie działalności lobbingowej w celu nieograniczonego rozwoju branży.

8. Udzielanie pomocy początkującym greenkeeperom.

9. Ułatwienie wymiany doświadczeń wśród Członków poprzez organizację konferencji, szkoleń, pokazów, turniejów itp.

10. Stworzenie systemu edukacji greenkeeperów.

11. Współpraca z Polskim Związkiem Golfa i PGA Polska oraz PZPN, Ekstraklasa S.A. w zakresie promocji golfa oraz piłki nożnej jako czynnej formy spędzania wolnego czasu.

12. Tworzenie świadomości w branży golfowej oraz piłki nożnej o roli greenkeeperów w profesjonalnym zarządzaniu polami golfowymi oraz stadionami z naturalną nawierzchnią trawiastą.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Popularyzację wiedzy na temat pielęgnacji pól golfowych oraz boisk piłkarskich.

2. Prace badawcze, działania prezentacyjne i promocyjne.

3. Prace publikacyjne o tematyce branżowej.

4. Organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów, prelekcji, konferencji, targów, turniejów oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych.

5. Wymianę doświadczeń.

6. Współpracę z władzami, instytucjami i innymi organizacjami zainteresowanymi celami i działalnością Stowarzyszenia.

7. Działania promujące Stowarzyszenie.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

Stowarzyszenie posiada następujące formy członkostwa:

1. Członkostwo Zwyczajne

2. Członkostwo Wspierające

3. Członkostwo Honorowe.

 

§ 11

 

1) Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca Statut Stowarzyszenia, spełniająca jeden z poniższych warunków:

a) posiada wykształcenie minimum średnie rolnicze, ogrodnicze oraz posiada co najmniej roczny udokumentowany czas pracy na polu golfowym lub boisku piłkarskim, lekkoatletycznym z naturalną nawierzchnią trawiastą jako konserwator lub zarządca takiego obiektu.

b) nie posiada wykształcenia kierunkowego ale posiada co najmniej 3 letni udokumentowany czas pracy na polu golfowym lub boisku piłkarskim, lekkoatletycznym z naturalną nawierzchnią trawiastą jako konserwator lub zarządca takiego obiektu.

c) nie spełnia warunków wymienionych w pkt. a) i b) jednak ich spełnienie nastąpi w okresie 1 roku od dnia przystąpienia

2) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, akceptująca Statut i aktywnie wspierająca działania Stowarzyszania w postaci pomocy merytorycznej, finansowej i rzeczowej. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela

3) Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia

4) Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w poczet Członków Stowarzyszenia Zarząd w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji

5) Nadanie godności Członka Honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

6) Członkiem Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec pod warunkiem, że pracuje w Polsce.

 

§ 12

 

Członek Zwyczajny ma prawo:

 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

2. brania udziału w zebraniach Członków i Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz decydowania o jego sprawach w granicach i sposób określony Statutem oraz zgodnie z regulaminem tych zebrań.

3. Uczestniczenia w odczytach, konferencjach, sympozjach, targach, turniejach, wyjazdach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

5. Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia stosownie do postanowień obowiązujących regulaminów.

6. Noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia

7. Korzystania z innych uprawnień określonych regulaminami i uchwałami Zarządu

 

Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:

 

1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia

2. godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbałości o jego dobre imię

3. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

4. przestrzegania kodeksu etyki Członków Stowarzyszania

5. regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków

 

§ 13

 

1. Członek Wspierający i Honorowy mają prawa określone w §12 pkt. 2-7

2. Członek Wspierający i Honorowy ma prawo do brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszania.

3. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

4. Członek Honorowy jest zobowiązany do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał powziętych przez Władze Stowarzyszenia przy czym zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

 

Podstawą przyjęcia na Członka Zwyczajnego i Wspierającego jest:

 

1. pisemna deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu

2. uiszczenie opłat związanych z przystąpieniem i zobowiązanie do systematycznego opłacania składek w wysokości ustalonej przez władze Stowarzyszenia

3. uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia

 

§ 15

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich do dnia zgłoszenia wystąpienia i innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia

2. śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego

3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu, działania na jego szkodę, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki.

5. wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych

6. w przypadku określonym w § 15 pkt. 1, 2, 3,4 oraz 5 o wykreśleniu z listy Członków orzeka Zarząd, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykreśleniu podając przyczyny decyzji i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

7. Do osób, którym odmówiono Członkostwa stosuje się zasady określone w ust. 6.

8. Postanowień niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio wobec członków honorowych, przy czym decyzje, o których mowa w pktach 1-5 podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział IV

Struktura i organizacja

 

§ 16

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna;

4. Sąd Koleżeński.

 

§ 17

 

1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić te funkcje nie dłużej niż przez 2 kadencje

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają, jeśli Statut nie stanowi inaczej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu Stowarzyszenia. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 18

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze uchwały tego organu spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów, zaś w przypadku ich braku, spośród innych członków Stowarzyszenia. Liczba nowych osób we władzach nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni i z głosem doradczym Członkowie Wspierający i Honorowi

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

5. Walne Zebranie Członków jest ważne w pierwszym terminie przy obecności niemniej niż połowy Członków Zwyczajnych, zaś w drugim terminie bez względu na ilość obecnych Członków.

 

§ 20

 

1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na umotywowane żądanie co najmniej 25% Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

1. Określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia

2. Uchwalenie Statutu i jego zmian

3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia

4. Uchwalenie budżetu

5. Wybór i powołanie wybieralnych władz Stowarzyszenia oraz ich odwołanie

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

8. Uchwalenie na wniosek Zarządu wysokości składek oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze

10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i uchwał Zarządu

11. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji

12. Podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady

13. Podejmowaniu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

14. Nadawanie i pozbawianie Członkostwa Honorowego.

 

ZARZĄD

 

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków

2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

6. Zarząd do prowadzenia spraw stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

 

§ 23

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków, ponosząc przed nim pełną odpowiedzialność.

 

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

2. Zarząd może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

 

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 

1. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

2. określenie szczegółowych kierunków działania

3. przygotowanie budżetu i preliminarzy

4. przygotowanie sprawozdania Zarządu

5. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań

6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

7. Podejmowanie uchwał w sprawach Członkowskich, z wyjątkiem uchwał dotyczących członków honorowych

8. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej

9. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

10. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do prowadzenia kontroli nad jego działalnością

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza

 

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalności finansowej

2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu

4. zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie.

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

7. Kontrola opłacania składek i wpisowego

 

§ 28

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

§ 29

W przypadkach określonych w § 27 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


SĄD KOLEŻEŃSKI

 

§ 30

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpoznawania przypadków naruszenia przez Członków Stowarzyszenia zasad etyki i reguł postępowania przyjętych w środowisku greenkeeperów. Do kompetencji Sądu nie należą sprawy z e skarg i wniosków na działalność władz Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński jest wybierany w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków spośród Członków Zwyczajnych cieszących się nieskazitelną opinią.

3. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3-5 osób nie będących członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w składzie 3 osobowym.

5. Sąd zbiera się na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W razie potrzeby Sąd wysłuchuje informacji osób zainteresowanych. W każdym przypadku wysłuchanie obwinionego jest obowiązkowe.

6. Z przesłuchania sporządza się protokół podpisywany przez osoby uczestniczące w przesłuchaniu.

7. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia.

8. Stronom Sądu przysługuje prawo do odwołania od orzeczenia Sądu do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 31

Sąd koleżeński może wymierzyć kary:

1. Upomnienia, nagany

2. Zawieszenia w prawach Członka na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne i prawne.

2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 33

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 

1. opłaty wpisowe i składki członkowskie

2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia

3. dotacje

4. darowizny, zapisy i spadki

5. korzyści z ofiarności publicznej

6. wpływy z działalności statutowej.

 

§ 34

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 35

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia

3. W sprawach dotyczących rozwiązanie i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 79/2001r. Poz. 855)

 

Rozdział VII
Przepisy Przejściowe

 

§ 36

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje.


Bętkowski Service

 

Centrala firmy:
32-415 Raciechowice 243
tel. /12/ 271 59 80

Oddział Kraków- Libertów
30-444 Libertów,
ul. Góra Libertowska 28

email: biuro@betkowski.pl
www.betkowski.pl

Sibelco

ul.Bukowska 2

32-332 Bukowno, Poland


Tel:       +48 32 745 11 47

Mobile:  +48 504 303 304

E-mail:   justyna.folwarczny@sibelco.com


www.sibelco.eu


JOHN DEERE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Orzechowa 1
Jelonek k/Poznania
62-002 Suchy Las

www.johndeere.pl

PUH "POLGER-KIDO" Krzysztof i Róża Kido,
Maciej Krawczewski s.c.

ul. Zamkowa 3
76-200 Słupsk

tel. 59 8422455
e-mail: biuro@polger-kido.pl
www.polger-kido.pl

BONITA HAH Sp. z o.o. Sp.k.
Stary Rynek 76
61-772 Poznań

tel. 61/ 852 32 84
fax. 61/ 853 18 02
e-mail: office@bonita.net.pl

www.bonita.net.pl

BARENBRUG POLSKA Sp. z o. o.
ul. Sowia 15 
62-080 Tarnowo Podgórne

tel. +48 61 816 41 33,34
fax. +48 61 814 63 05
mobile +48 668 18 96 29
www.barenbrug.pl

Hein Sp. z o.o.
Miszewo 78 
80-297 Banino

tel.: +48586851994
mobile: +48509107107
info@jd-hein.pl
www.jd-hein.pl

PERROT-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Józefa Kreta 2
43-450 Ustroń

tel.: 033 85 75 105 lub 604 613 220
fax:033 85 75 104
e-mail: dedio@perrot.pl
www.perrot.pl

ProGrasS Polska Sp. z o. o.
Trzciana 234
32-733 Trzciana

tel. +48 12 378 48 40
fax +48 12 378 48 41
info@prograss.pl
www.prograss.pl
www.kioti.pl

Elkner Service Rafał Elkner
Pamiętna 15E 
96-100 Skierniewice

tel.  46 834-92-55
e-mail: elkner@elkner.pl
www.elkner.pl
www.trawnik.pl

 

Perfetto

ul. Głogowska 346
60-004 Poznań

Telefon: +48 61 82 08 416
Faks: +48 61 82 58 530

E-mail: biuro@perfetto.com.pl

www.perfetto.com.pl

Kontakt z PSG

Prezes Zarządu Tomasz Klimza

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

+48 663303347, 

 

Vice-Prezes Bartosz Bychowski  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

+48 512130280

 

Sekretarz Piotr Janusz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

+48 661296796

Patronat medialny

logo-bis topgolf