Statut „Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów”

Statut „Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów”

STATUT „POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GREENKEEPERÓW” 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

1. Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie zrzesza osoby zawodowo zajmujące się pielęgnacją zieleni, zwane greenkeeperami.
3. Stowarzyszenie może się posługiwać skrótem nazwy Stowarzyszenia w brzmieniu PSG. 

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nidzica.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr. 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz z postanowieniami niniejszego Statutu. 

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci godła, flagi, barw na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 § 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. lub wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów. 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 § 6

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Stworzenie i rozwój branży zawodowej w zakresie pielęgnacji pól golfowych oraz boisk piłkarskich i lekkoatletycznych.
2. Skonsolidowanie podmiotów zajmujących się pielęgnacją pól golfowych oraz boisk piłkarskich i lekkoatletycznych w celu ułatwienia identyfikacji branży na rynku.
3. Wypracowanie wysokich, wspólnych dla branży standardów.
4. Promowanie zasad uczciwej konkurencji w branży.
5. Upowszechnianie nowych technologii i wiedzy wśród Członków.
6. Promowanie Członków Stowarzyszenia jako profesjonalnej, spełniającej najwyższe wymagania grupy branżowej.
7. Prowadzenie działalności lobbingowej w celu nieograniczonego rozwoju branży.
8. Udzielanie pomocy początkującym greenkeeperom.
9. Ułatwienie wymiany doświadczeń wśród Członków poprzez organizację konferencji, szkoleń, pokazów, turniejów itp.
10. Stworzenie systemu edukacji greenkeeperów.
11. Współpraca z Polskim Związkiem Golfa i PGA Polska oraz PZPN, Ekstraklasa S.A. w zakresie promocji golfa oraz piłki nożnej jako czynnej formy spędzania wolnego czasu.
12. Tworzenie świadomości w branży golfowej oraz piłki nożnej o roli greenkeeperów w profesjonalnym zarządzaniu polami golfowymi oraz stadionami z naturalną nawierzchnią trawiastą. 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Popularyzację wiedzy na temat pielęgnacji pól golfowych oraz boisk piłkarskich.
2. Prace badawcze, działania prezentacyjne i promocyjne.
3. Prace publikacyjne o tematyce branżowej.
4. Organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów, prelekcji, konferencji, targów, turniejów oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych.
5. Wymianę doświadczeń.
6. Współpracę z władzami, instytucjami i innymi organizacjami zainteresowanymi celami i działalnością Stowarzyszenia.
7. Działania promujące Stowarzyszenie.

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 10

 Stowarzyszenie posiada następujące formy członkostwa:

1. Członkostwo Zwyczajne
2. Członkostwo Wspierające
3. Członkostwo Honorowe.

§ 11 

1) Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca Statut Stowarzyszenia, spełniająca jeden z poniższych warunków:
a) posiada wykształcenie minimum średnie rolnicze, ogrodnicze oraz posiada co najmniej roczny udokumentowany czas pracy na polu golfowym lub boisku piłkarskim, lekkoatletycznym z naturalną nawierzchnią trawiastą jako konserwator lub zarządca takiego obiektu.
b) nie posiada wykształcenia kierunkowego ale posiada co najmniej 3 letni udokumentowany czas pracy na polu golfowym lub boisku piłkarskim, lekkoatletycznym z naturalną nawierzchnią trawiastą jako konserwator lub zarządca takiego obiektu.
c) nie spełnia warunków wymienionych w pkt. a) i b) jednak ich spełnienie nastąpi w okresie 1 roku od dnia przystąpienia
2) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, akceptująca Statut i aktywnie wspierająca działania Stowarzyszania w postaci pomocy merytorycznej, finansowej i rzeczowej. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela
3) Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia
4) Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w poczet Członków Stowarzyszenia Zarząd w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji
5) Nadanie godności Członka Honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
6) Członkiem Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec pod warunkiem, że pracuje w Polsce. 

§ 12

 Członek Zwyczajny ma prawo: 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
2. brania udziału w zebraniach Członków i Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz decydowania o jego sprawach w granicach i sposób określony Statutem oraz zgodnie z regulaminem tych zebrań.
3. Uczestniczenia w odczytach, konferencjach, sympozjach, targach, turniejach, wyjazdach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
5. Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia stosownie do postanowień obowiązujących regulaminów.
6. Noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia
7. Korzystania z innych uprawnień określonych regulaminami i uchwałami Zarządu 

Członek Zwyczajny zobowiązany jest do: 

1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
2. godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbałości o jego dobre imię
3. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
4. przestrzegania kodeksu etyki Członków Stowarzyszania
5. regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków

 § 13 

1. Członek Wspierający i Honorowy mają prawa określone w §12 pkt. 2-7
2. Członek Wspierający i Honorowy ma prawo do brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszania.
3. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
4. Członek Honorowy jest zobowiązany do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał powziętych przez Władze Stowarzyszenia przy czym zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 § 14 

Podstawą przyjęcia na Członka Zwyczajnego i Wspierającego jest: 

1. pisemna deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu
2. uiszczenie opłat związanych z przystąpieniem i zobowiązanie do systematycznego opłacania składek w wysokości ustalonej przez władze Stowarzyszenia
3. uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia

 § 15 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich do dnia zgłoszenia wystąpienia i innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia
2. śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu, działania na jego szkodę, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki.
5. wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych
6. w przypadku określonym w § 15 pkt. 1, 2, 3,4 oraz 5 o wykreśleniu z listy Członków orzeka Zarząd, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykreśleniu podając przyczyny decyzji i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
7. Do osób, którym odmówiono Członkostwa stosuje się zasady określone w ust. 6.
8. Postanowień niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio wobec członków honorowych, przy czym decyzje, o których mowa w pktach 1-5 podejmuje Walne Zebranie Członków.

 Rozdział IV

Struktura i organizacja 

§ 16

 Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna;
4. Sąd Koleżeński. 

§ 17 

1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić te funkcje nie dłużej niż przez 2 kadencje
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają, jeśli Statut nie stanowi inaczej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu Stowarzyszenia. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 § 18 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze uchwały tego organu spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów, zaś w przypadku ich braku, spośród innych członków Stowarzyszenia. Liczba nowych osób we władzach nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 § 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni i z głosem doradczym Członkowie Wspierający i Honorowi
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
5. Walne Zebranie Członków jest ważne w pierwszym terminie przy obecności niemniej niż połowy Członków Zwyczajnych, zaś w drugim terminie bez względu na ilość obecnych Członków. 

§ 20 

1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na umotywowane żądanie co najmniej 25% Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 § 21

 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

1. Określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia
2. Uchwalenie Statutu i jego zmian
3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia
4. Uchwalenie budżetu
5. Wybór i powołanie wybieralnych władz Stowarzyszenia oraz ich odwołanie
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
8. Uchwalenie na wniosek Zarządu wysokości składek oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze
10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i uchwał Zarządu
11. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
12. Podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady
13. Podejmowaniu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
14. Nadawanie i pozbawianie Członkostwa Honorowego.

 ZARZĄD 

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
6. Zarząd do prowadzenia spraw stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 23

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków, ponosząc przed nim pełną odpowiedzialność.

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.
2. Zarząd może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia. 

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
2. określenie szczegółowych kierunków działania
3. przygotowanie budżetu i preliminarzy
4. przygotowanie sprawozdania Zarządu
5. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
7. Podejmowanie uchwał w sprawach Członkowskich, z wyjątkiem uchwał dotyczących członków honorowych
8. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
9. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
10. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do prowadzenia kontroli nad jego działalnością
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza

 § 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalności finansowej
2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
4. zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
7. Kontrola opłacania składek i wpisowego

 § 28

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 29

W przypadkach określonych w § 27 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


SĄD KOLEŻEŃSKI 

§ 30

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpoznawania przypadków naruszenia przez Członków Stowarzyszenia zasad etyki i reguł postępowania przyjętych w środowisku greenkeeperów. Do kompetencji Sądu nie należą sprawy z e skarg i wniosków na działalność władz Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński jest wybierany w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków spośród Członków Zwyczajnych cieszących się nieskazitelną opinią.
3. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3-5 osób nie będących członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w składzie 3 osobowym.
5. Sąd zbiera się na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W razie potrzeby Sąd wysłuchuje informacji osób zainteresowanych. W każdym przypadku wysłuchanie obwinionego jest obowiązkowe.
6. Z przesłuchania sporządza się protokół podpisywany przez osoby uczestniczące w przesłuchaniu.
7. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia.
8. Stronom Sądu przysługuje prawo do odwołania od orzeczenia Sądu do najbliższego Walnego Zebrania Członków. 

§ 31

Sąd koleżeński może wymierzyć kary:

1. Upomnienia, nagany
2. Zawieszenia w prawach Członka na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne i prawne.
2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

§ 33

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 

1. opłaty wpisowe i składki członkowskie
2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
3. dotacje
4. darowizny, zapisy i spadki
5. korzyści z ofiarności publicznej
6. wpływy z działalności statutowej. 

§ 34

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 35

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia
3. W sprawach dotyczących rozwiązanie i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 79/2001r. Poz. 855) 

Rozdział VII
Przepisy Przejściowe 

§ 36

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje.


Drukuj   E-mail